Διακήρυξη δημοπρασίας με σκοπό την εκμίσθωση χώρου για την εγκατάσταση Παγοδρομίου-Ψυχαγωγικών Παιχνιδιών την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

Για την περίληψη διακύρυξης πατήστε εδώ

Για την απόφαση Απόφαση Ο.Ε. 181/19  "Καθορισμός όρων διενέργειας, φανερής πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας εκμίσθωσης χώρου στην Κεντρική Πλατεία Ελασσόνας" με την αναλυτική διακήρυξη πατήστε εδώ

Προκήρυξη διακήρυξης "Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) της Κοινότητας Κρανέας "

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ο.Κ.Π.Α.Π. Προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική , φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου στο οποίο θα στεγαστεί το "Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) της Κοινότητας Κρανέας " του Δήμου Ελασσόνας , σύμφωνα με το άρθρο 194 του Ν. 3463/2006 και το Π.Δ. 270/81.

Περισσότερα...

Προκήρυξη διακήρυξης "Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) της Κοινότητας Λιβαδίου"

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ο.Κ.Π.Α.Π. Προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική , φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου στο οποίο θα στεγαστεί το "Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) της Κοινότητας Λιβαδίου " του Δήμου Ελασσόνας , σύμφωνα με το άρθρο 194 του Ν. 3463/2006 και το Π.Δ. 270/81.

Περισσότερα...

Διεξαγωγής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων του Δήμου Ελασσόνας

Γνωστοποιείται, ότι ο Δήμαρχος του Δήμου Ελασσόνας – Νομού Λάρισας προσκαλεί τους ενδιαφερομένους, σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, με κριτήριο κατακύρωσης την μεγαλύτερη προσφορά για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων του Δήμου Ελασσόνας που η μίσθωσή τους έχει λήξει.

Περισσότερα...

Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

Ελασσόνα: 31-10-2019
Αριθμ. Πρωτ: 16807
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Έχοντας υπόψιν τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.3852/10
Προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης
Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

Περισσότερα...

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Για να δείτε την Περίληψη της Διακήρυξης πατήστε (Εδώ)

Για να δείτε την Διακήρυξη πατήστε (Εδώ)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Προμήθεια Χαρτιού

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε (Εδώ)

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια υγρών καυσίμων 2019» προϋπολογισμού 72.304,40

Για να δείτε την διακήρυξη πατήστε (Εδώ)

Για να δείτε  το ΤΕΥΔ πατήστε (Εδώ)

Για να δείτε το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς πατήστε (Εδώ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΕΤΟΥΣ 2019

Για την περίληψη διακήρυξης πατήστε εδώ

Για την διακήρυξη πατήστε εδώ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ) ΣΤΟ ΚΕΠ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Ο Δήμος Ελασσόνας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ) ΣΤΟ ΚΕΠ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ», με προϋπολογισμό 25.260,00 Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ).

Περισσότερα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Είδη Σήμανσης

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε (Εδώ).