ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 (αναριθμηθείσα από ΣΟΧ2/2019) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Για την περίληψη της ανακοίνωσης πατήστε εδώ

Για την ανακοίνωση της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 πατήστε εδώ

Για το έντυπο της αίτησης πατήστε εδώ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Για την πλήρωση µιας ( 1 ) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για την Δημόσια Γνωστοποίση πρόσληψης ειδικου συνεργάτη 2019 πατήστε εδώ

Για την Υπεύθυνη Δήλωση Πρόσληψης πατήστε εδώ

Για την Υπεύθυνη Δήλωση απόδειξης εμπειρίας πατήστε εδώ

Για την Αίτηση πρόσληψης ειδικού συνεργάτη πατήστε εδώ

Για την Υπεύθυνη Δήλωση ασυμβίβαστου πατήστε εδώ

 

Διακήρυξη δημοπρασίας με σκοπό την εκμίσθωση χώρου για την εγκατάσταση Παγοδρομίου-Ψυχαγωγικών Παιχνιδιών την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

Για την περίληψη διακύρυξης πατήστε εδώ

Για την απόφαση Απόφαση Ο.Ε. 181/19  "Καθορισμός όρων διενέργειας, φανερής πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας εκμίσθωσης χώρου στην Κεντρική Πλατεία Ελασσόνας" με την αναλυτική διακήρυξη πατήστε εδώ

Προκήρυξη διακήρυξης "Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) της Κοινότητας Κρανέας "

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ο.Κ.Π.Α.Π. Προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική , φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου στο οποίο θα στεγαστεί το "Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) της Κοινότητας Κρανέας " του Δήμου Ελασσόνας , σύμφωνα με το άρθρο 194 του Ν. 3463/2006 και το Π.Δ. 270/81.

Περισσότερα...

Προκήρυξη διακήρυξης "Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) της Κοινότητας Λιβαδίου"

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ο.Κ.Π.Α.Π. Προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική , φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου στο οποίο θα στεγαστεί το "Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) της Κοινότητας Λιβαδίου " του Δήμου Ελασσόνας , σύμφωνα με το άρθρο 194 του Ν. 3463/2006 και το Π.Δ. 270/81.

Περισσότερα...

Διεξαγωγής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων του Δήμου Ελασσόνας

Γνωστοποιείται, ότι ο Δήμαρχος του Δήμου Ελασσόνας – Νομού Λάρισας προσκαλεί τους ενδιαφερομένους, σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, με κριτήριο κατακύρωσης την μεγαλύτερη προσφορά για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων του Δήμου Ελασσόνας που η μίσθωσή τους έχει λήξει.

Περισσότερα...

Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

Ελασσόνα: 31-10-2019
Αριθμ. Πρωτ: 16807
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Έχοντας υπόψιν τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.3852/10
Προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης
Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

Περισσότερα...

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Για να δείτε την Περίληψη της Διακήρυξης πατήστε (Εδώ)

Για να δείτε την Διακήρυξη πατήστε (Εδώ)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Προμήθεια Χαρτιού

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε (Εδώ)

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια υγρών καυσίμων 2019» προϋπολογισμού 72.304,40

Για να δείτε την διακήρυξη πατήστε (Εδώ)

Για να δείτε  το ΤΕΥΔ πατήστε (Εδώ)

Για να δείτε το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς πατήστε (Εδώ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΕΤΟΥΣ 2019

Για την περίληψη διακήρυξης πατήστε εδώ

Για την διακήρυξη πατήστε εδώ