ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4674/2020 και την υπ' αριθμό 196/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας)

για τη μίσθωση ακινήτου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του 1ου Νηπιαγωγείου Ελασσόνας

Περισσότερα...

Συνοπτικός διαγωνισμός του έργου "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ"

ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13/10/2020

Συννημένα αρχεία

Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση εδώ

Για να καταβάσετε την αίτηση ενδιαφερομένου πατήστε εδώ

Διεξαγωγής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων του Δήμου Ελασσόνας

Εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων του Δήμου Ελασσόνας

Περισσότερα...

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2020

Ανοιχτός διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2020 »

Περισσότερα...

Προμήθεια Τροφίμων για το έτος 2020-21

Διακήρυξη Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Τροφίμων για το έτος 2020-21» (ειδών παντοπωλείου, αρτοποιείου, κρεοπωλείου, οπωρολαχανικών), ποσού 49.958,32€ με ΦΠΑ για τις ανάγκες όλων των Παιδικών Σταθμών του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Ελασσόνας.

Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2020 ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2020 ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ

Περισσότερα...

Εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων του Δήμου Ελασσόνας

Διεξαγωγή φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την Εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων του Δήμου Ελασσόνας

Περισσότερα...

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου "Αποκατάσταση ζημιών στις ΤΚ Ολυμπιάδας και Φλαμπουρίου"

Ο Δήμος Ελασσόνας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ», με προϋπολογισμό 37.400,00 Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ).

Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2-2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Περισσότερα...

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ»»

Ο Δήμος Ελασσόνας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου του έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την κατασκευή του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ», με προϋπολογισμό 973.117,48 Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ).

Περισσότερα...

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΕ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ»

Ο Δήμος Ελασσόνας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου του έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΕ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ», με προϋπολογισμό 935.000,00 Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ).

Περισσότερα...

Διακήρυξη για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου στη θέση «Βαρόσι - Μονή Παναγίας Ολυμπιώτισσας»

Γνωστοποιείται ότι ο Δήμαρχος Ελασσόνας προσκαλεί τους ενδιαφερομένους σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, με κριτήριο κατακύρωσης την μεγαλύτερη προσφορά για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου στη θέση βαρόσι - Μονή Παναγίας Ολυμπιώτισσας του Δήμου Ελασσόνας. Πρόκειται για ισόγειο κατάστημα (κυλικείο) με εμβαδό 61,60τμ στην περιοχή Βαρόσι.

Περισσότερα...