Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ελασσόνας, κατ΄ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ.8(η) του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

Περισσότερα...

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού "Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης οδού στην Τ.Κ. Ευαγγελισμού"

Ο Δήμος Ελασσόνας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην διακήρυξη, για την κατασκευή του έργου "Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης οδού στην Τ.Κ. Ευαγγελισμού" με προϋπολογισμό 17.200,00 Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ).

Οι προσφορές θα υποβάλλονται ταχυδρομικά ή δια χειρός στο πρωτόκολλο του Δήμου Ελασσόνας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23/06/2020, ημέρα Τρίτη με ώρα λήξης υποβολής των προσφορών 10:00 π.μ.

Περισσότερα...

Ανοικτή διαδικασία µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ του έργου: " ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΚ ΚΡΑΝΕΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ "

Ο Δήμος Ελασσόνας, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης του έργου: " ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΚ ΚΡΑΝΕΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ " με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιμή.

Περισσότερα...

Ανοιχτός διαγωνισμός μέσω (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την κατασκευή του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ»

Ο Δήμος Ελασσόνας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου του έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την κατασκευή του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ»,με προϋπολογισμό 684.357,46Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ).

Περισσότερα...

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΤΑ (7) ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

(ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΜΟΥΡΙΟΥ-ΠΡΑΙΤΩΡΙΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ, ΔΟΛΙΧΗΣ, ΜΙΚΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΗΣ-ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑΣ –ΑΚΡΗΣ)

ΚΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΥΜΟΥ

Για την Ανακοίνωση πατήστε εδώ

Για την Αίτηση υδρονομέων πατήστε εδώ

Για την Υπεύθυνη Δήλωση υδρονομέων πατήστε εδώ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ 1 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ

O Δήμαρχος Ελασσόνας διακηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ 1 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ» συνολικού προϋπολογισμού 679.390,00€ πλέον Φ.Π.Α., για τις ανάγκες όλων των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ελασσόνας.

Περισσότερα...

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΜΟΥΡΙΟΥ

Ο Δήμος Ελασσόνας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την κατασκευή του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΜΟΥΡΙΟΥ», με προϋπολογισμό 9.750,00 Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ).

Περισσότερα...

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, λόγω κωρονοιού -Covid-19

Για την Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού πατήστε εδώ

Για την Αίτηση πρόσληψης πατήστε εδώ

Για την Υπεύθυνη Δήλωση μη κωλύμματος πατήστε εδώ 

Για την Υπεύθυνη Δήλωση πατήστε εδώ

Λόγω της απαγόρευσης κυκλοφορίας, η οποία ισχύει από σήμερα 23/03/2020, οι ενδιαφερόμενοι για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού παρακαλούνται να τηλεφωνούν στο 2493350224 (κ. Κατσιούλη) για την υποβολή των δικαιολογητικών τους.

Διεξαγωγή φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων του Δήμου Ελασσόνας

Αριθμ. Πρωτ. 1710

Γνωστοποιείται, ότι ο Δήμαρχος του Δήμου Ελασσόνας – Νομού Λάρισας προσκαλεί τους ενδιαφερομένους, σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, με κριτήριο κατακύρωσης την μεγαλύτερη προσφορά για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων του Δήμου Ελασσόνας που η μίσθωσή τους έχει λήξει.

Περισσότερα...